THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (2024)

Examples of using The warsaw treaty

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (1)

{-}THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (2)

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (3)

  • colloquial THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (4)
  • ecclesiastic THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (5)
  • computer THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (6)

The spokeswoman said, noting that Czechia hadbeen carrying out research into chemical protection within the Warsaw Treaty Organization.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (7)Cô Zakharova cũng đã nói rằng Cộng hòa Czech đang tiến hành nghiên cứu về bảovệ hóa học trong Tổ chức Hiệp ước Warsaw.

The Warsaw Pact(1955- 91) is the informal name for the Warsaw Treaty Organization of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (8)Hiệp ước Warsaw( 1955- 91) là tên không chính thức của Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ, là hiệp ước thành lập Tổ chức hiệp ước Warsaw.

East Germany was an Eastern bloc state under political andmilitary control of the USSR via her occupation forces and the Warsaw Treaty.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (9)Đông Đức là một quốc gia thuộc Khối phía Đông, nắm dưới quyền kiểmsoát chính trị và quân sự của Liên Xô thông qua lực lượng chiếm đóng và Khối Warszawa.

East Germany was an Eastern bloc state under political andmilitary control of the Soviet Union through her occupation forces and the Warsaw Treaty.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (10)Đông Đức là một quốc gia thuộc Khối phía Đông, nắm dưới quyềnkiểm soát chính trị và quân sự của Liên Xô thông qua lực lượng chiếm đóng và Khối Warszawa.

Kazakov was appointed chief of theCombined Staff of the Unified Armed Forces of the Warsaw Treaty Organization and simultaneous first deputy chief of the General Staff in November 1965.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (11)Kazakov được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng Vũtrang Thống nhất của Tổ chức Hiệp ước Warszawa và đồng thời là Phó Tổng Tham mưu trưởng thứ nhất vào tháng 11 năm 1965.

More examples below

People also translate

extraditiontreatydefensetreatybantreatytaxtreatytreatyallywarsawconvention

This document proclaimed:"The Soviet Government is prepared to enter into the appropriate negotiations with the government of the Hungarian People's Republic andother members of the Warsaw Treaty on the question of the presence of Soviet troops on the territory of Hungary.".

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (18)Tài liệu này viết:" Chính phủ Liên Xô đang chuẩn bị bước vào những cuộc đàm phán thích hợp với chính phủ Cộng hoà Nhân dân Hungaryvà các thành viên khác của Khối hiệp ước Warszawa về vấn đề sự hiện diện của quân đội Liên Xô trên lãnh thổ Hungary.".

The Czechoslovak PresidentVáclav Havel formally ended the 1955 WarsawTreaty Organization of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance and so disestablished the WarsawTreaty after 36 years of military alliance with the USSR.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (19)Tổng thống Czechoslovakia VaclavHavel chính thức tuyên bố chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ 1955 và do đó giải tán 6 Khối Warsaw sau 36 năm liên minh quân sự với Liên Xô.

On 1 July 1991, in Prague,the Czechoslovak President Václav Havel formally ended the 1955 WarsawTreaty Organization of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance and so disestablished the WarsawTreaty after 36 years of military alliance with the USSR.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (20)Vào ngày 1/ 7/ 1991, tại Pra-ha, Tổng thống Czechoslovakia Vaclav Havel chính thức tuyên bố chấm dứt Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ 1955 và do đó giải tán 6 Khối Warsaw sau 36 năm liên minh quân sự với Liên Xô.

The Brandenburg Gate was themost vivid symbol of the border between the states of the WarsawTreaty and NATO, and thus of the Cold War.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (21)Cổng Brandenburg là biểu tượng sốngđộng nhất cho danh giới giữa hai khối quân sự Warsaw và NATO và là một phần lí do dẫn đến Chiến tranh lạnh.

Russia andseven communist European nations sign a mutual defense treaty known as the Warsaw Pact.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (22)Liên Xô vàbảy quốc gia Đông Âu ký Hiệp ước Warsaw, một hiệp ước phòng thủ chung( tháng 14).

warsawcitywarsawcitadelwarsawsummitwarsawmetro

The introduction to the treaty establishing the Warsaw Pact indicated the reason for its existence.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (27)Lời dẫn nhập hiệp ước thành lập Khối Warszawa đã chỉ ra lý do tồn tại của nó.

West Germany recognized theOder-Neisse line as Poland's western border in the Treaty of Warsaw.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (28)Tây Đức công nhận phòng tuyến Oder-Neisse là biên giới phía tây của Ba Lan trong Hiệp ước Warsaw.

More examples below

The Treaty on Conventional Armed Forces in Europe was an agreement signed in 1990 between the 16 North Atlantic Treaty Organization countries and six Warsaw Pact countries.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (29)Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu ban đầu được ký kết bởi 16 quốc gia thành viên NATO và 6 thành viên của Liên minh quân sự khối Warsaw vào năm 1990.

Although West Germany, for all practical purposes, accepted the Oder-Neisse border in the Treaty of Warsaw(1970), its legal caveat that only a future peace treaty would formally settle the issue remained in effect.[3].

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (30)Mặc dù Tây Đức, vì tất cả các mục đích thực tế, đã chấp nhận biêngiới Oder- Neisse trong Hiệp ước Warsaw( 1970), cảnh báo pháp lý của nước này rằng chỉ có một hiệp ước hòa bình trong tương lai sẽ chính thức giải quyết vấn đề này vẫn có hiệu lực.[ 1].

Following King Sigismund III's Prussian regency contract(1605)with Joachim Frederick of Brandenburg and his Prussian enfeoffment contract(Treaty of Warsaw, 1611) with John Sigismund of Brandenburg these two rulers of Ducal Prussia guaranteed free practice of Catholic religion in prevailingly Lutheran Prussia.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (31)Sau hợp đồng nhiếp chính Phổ của vuaSigismund III( 1605) với Joachim Frederick của Brandenburg và hợp đồng tước quyền của Phổ( Hiệp ước Warsaw, 1611) với John Sigismund của Brandenburg, hai nhà cai trị của Đức Phổ đã bảo đảm việc thực hành tự do theo đạo Công giáo.

The Treaty of Warsaw of 1920 divided the disputed territories in Poland's favor along the Zbruch River.[3] Next year, however, Ukraine lost its independence to the Soviet Union, and its remaining territories were split between Poland and the Ukrainian SSR in the Peace of Riga.[4][5][6].

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (32)Hiệp ước Warsaw năm 1920 đã chia các vùng lãnh thổ tranh chấp có lợi cho Ba Lan dọc theo sông Zbruch.[ 1] Tuy nhiên, vào năm tới, Ukraine đã mất độc lập với Liên Xô và các vùng lãnh thổ còn lại đã bị chia cắt giữa Ba Lan và SSR của Ukraine trong Hòa bình Riga.[ 2][ 3][ 4].

The Treaty of Moscow(August 1970), the Treaty of Warsaw(December 1970), the Four Power Agreement on Berlin(September 1971), the Transit Agreement(May 1972), and the Basic Treaty(December 1972) helped to normalise relations between East and West Germany and led to both German states joining the United Nations.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (33)Hiệp ước Moscow( tháng 8 năm 1970), Hiệp ước Warsaw( tháng 12 năm 1970), Thoả thuận của Bốn Cường quốc về Berlin( tháng 9 năm 1971), Thoả thuận Quá cảnh( tháng 5 năm 1972), và Hiệp ước Căn bản( tháng 12 năm 1972) giúp bình thường hoá quan hệ giữa Đông và Tây Đức và dẫn tới việc cả hai nước Đức cùng gia nhập Liên hiệp quốc.

In Warsaw, we must reaffirm our determination- our duty under Article 5 of the North Atlantic Treaty- to defend every Nato ally.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (34)Ngay tại Warsaw, chúng ta phải tái khẳng định quyết tâm của chúng ta- thực hiện bổn phận của mình theo Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương- để bảo vệ tất cả các đồng minh NATO”.

It was administered with New East Prussia from 1795 onwards,until in 1807 it became part of the Napoleonic Duchy of Warsaw according to the Treaties of Tilsit.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (35)Nó được quản lý với New East Prussia từ năm 1795trở đi, cho đến năm 1807, nó trở thành một phần của Công tước Napoleon thuộc Hiệp ước Tilsit.

More examples below

In 1962, Albania was no longer invited to WarsawTreaty meetings and formally withdrew in 1968.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (36)Vào đầu thập niên 1960,nước Albania không tham dự vào liên minh Warsaw rồi chính thức rút lui vào năm 1968.

The Soviet Union and seven East European countries sign the Warsaw Pact, a mutual defense treaty(May 14).

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (37)Liên Xô và bảy quốc gia Đông Âu ký Hiệp ước Warsaw, một hiệp ước phòng thủ chung( tháng 14).

On May 9, the FRG officially became a NATO member, and only five days later, May 14,the socialist countries signed a Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance, generally known as theWarsaw Pact.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (38)Vào ngày 9/ 5, Tây Đức chính thức trở thành thành viên NATO và chỉ năm ngày sau- ngày 14/ 5-các nước xã hội chủ nghĩa đã ký Hiệp ước hữu nghị, Hợp tác và Hỗ trợ lẫn nhau, còn được gọi là Hiệp ướcWarsaw.

There was diplomatic controversy over this weapons system in April 1990, when the Soviets informed the US of their coverttransfer of at least 120 missiles to the Warsaw Pact states of Czechoslovakia, Bulgaria, and East Germany during the time of negotiation of the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (39)Đã nổ ra các cuộc tranh cái ngoại giao về tổ hợp vũ khí này vào tháng 4/ 1990 khi Liên Xô thông báo cho Mỹ biết, họ đãbí mật chuyển giao ít nhất 120 tên lửa cho các đồng minh trong khối Vác- xa- va là Tiệp Khắc, Đông Đức và Bulgaria trong thời gian diễn ra cuộc đàm phán Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung.

The founding treaty was established under the initiative of the Soviet Union and signed on 14 May 1955, in Warsaw.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (40)Hiệp ước này được thiết lập theo sáng kiến của Liên Xô và được kí kết tại Warsaw ngày 14/ 05/ 1955.

As changes since the fall of Communism in 1989 have redrawn the map of central Europe, Poland has tried to forge strong and mutually beneficial relationships with its seven new neighbours, this has notably included signing''friendship treaties'' to replace linkssevered by the collapse of the Warsaw Pact.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (41)Khi sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản vào năm 1989 đã vẽ lại bản đồ châu Âu, Ba Lan đã cố gắng tạo dựng mối quan hệ cùng có lợi và mạnh mẽ với bảy nước láng giềng mới, điều này đáng chú ýbao gồm việc ký kết các hiệp ước hữu nghị để thay thế các liên kết bị cắt đứt sau sự sụp đổ của khối Hiệp ước Warsaw.

As changes since the fall of Communism in have redrawn the map of Europe, Poland has tried to forge strong and mutually beneficial relationships with its seven new neighbours,this has notably included signing'friendship treaties' to replace links severed by the collapse of the Warsaw Pact.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (42)Khi sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản vào năm 1989 đã vẽ lại bản đồ châu Âu, Ba Lan đã cố gắng tạo dựng mối quan hệ cùng có lợi và mạnh mẽ với bảy nước láng giềng mới, điều này đáng chú ýbao gồm việc ký kết các hiệp ước hữu nghị để thay thế các liên kết bị cắt đứt sau sự sụp đổ của khối Hiệp ước Warsaw.

Lauenburg and Bütow Land was officially a Polish fiefdom until the First Partition of Poland in 1772 when King Frederick II of Prussia incorporated the territory into Prussia andthe subsequent Treaty of Warsaw in 1773[21] made the former conditions obsolete.

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (43)Vùng Lauenburg và Bütow chính thức là một địa điểm của Ba Lan cho đến khi Phân vùng đầu tiên của Ba Lan vào năm 1772 khi vua Frederick II của Phổkết hợp lãnh thổ vào Phổ và Hiệp ước Warsaw sau đó vào năm 1773[ 1] làm cho các điều kiện trước đây trở nên lỗi thời.

More examples below

THE WARSAW TREATY in Vietnamese Translation (2024)

FAQs

What was the Warsaw Pact short answer? ›

The Warsaw Pact was a collective defence treaty established by the Soviet Union and seven other Soviet satellite states in Central and Eastern Europe: Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland and Romania (Albania withdrew in 1968).

Was Warsaw Pact involved in the Vietnam war? ›

The development of the North Vietnamese Vietnam People's Air Force (VPAF) during the war was assisted by Warsaw Pact nations throughout the war. Between 1966 and 1972 a total of 17 flying aces was credited by the VPAF against US fighters.

What was the purpose of the Warsaw Pact 1954? ›

What did the Warsaw Pact do? The Warsaw Pact provided for a unified military command and the systematic ability to strengthen the Soviet hold over the other participating countries.

What country did not join the Warsaw Pact? ›

Yugoslavia did not join the Warsaw Pact. NATO members did not join the Warsaw Pact. Sweden and Switzerland both remained neutral and did not join either organization. In an effort to bring about change and improvement to the Soviet Union, Russian leader Mikhail Gorbachev implemented drastic changes.

What was the first country to leave the Warsaw Pact? ›

Albania officially left the organization in 1968, in protest of its invasion of Czechoslovakia.

What is the Warsaw Pact quizlet? ›

The Warsaw Pact was a military alliance between Communist countries in East Europe to counter the threat of Capitalism in Europe. It had a great effect as a military deterrent on any of the European nations seeking war against other nations to better further the spread of the ideals it supported.

Is the Warsaw Pact still in effect? ›

The Warsaw Pact officially disbanded in March and July of 1991 following the dissolution of the Soviet Union.

Why was the end of the Warsaw Pact important? ›

After 36 years in existence, the Warsaw Pact—the military alliance between the Soviet Union and its eastern European satellites—comes to an end. The action was yet another sign that the Soviet Union was losing control over its former allies and that the Cold War was falling apart.

Why wasn't NATO disbanded? ›

In fact, the members countries' commitment was so strong that it transcended the alliance's original purpose: the allies decided not to disband after the end of the Cold War in 1989 and the collapse of the Soviet Union in 1991. Instead, NATO has expanded and has been substantially strengthened in the last 33 years.

Why didn't China join the Warsaw Pact? ›

In 1964, Mao said that, in light of the Chinese and Soviet differences about the interpretation and practical application of Orthodox Marxism, a counter-revolution had occurred and re-established capitalism in the USSR; consequently, following Soviet suit, the Warsaw Pact countries broke relations with the PRC.

Who opposed the Warsaw Pact? ›

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) and the Warsaw Pact were two ideologically opposed military and security entities of the Cold War.

Why wasn t Austria in the Warsaw Pact? ›

The next day, Austria's parliament enacted a Declaration of Neutrality, whereby Austria would never join a military alliance such as NATO or the Warsaw Pact, or allow foreign troops be based within Austria.

What replaced the Warsaw Pact? ›

The Collective Security Treaty Organization (CSTO) is an intergovernmental military alliance in Eurasia consisting of six post-Soviet states: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan, formed in 2002.

What was the purpose of the Warsaw Pact brainly? ›

The key objectives of the Warsaw Pact were to provide collective defense against external threats, prevent the spread of capitalism and democracy, and promote political and economic cooperation between member countries.

Why did Poland join NATO? ›

In November 1992, Poland made NATO membership an explicit goal of its foreign and security policy, stating that “the strategic objective of Poland in the [1990s] is membership in NATO and the Western European Union”. After three years of steadily closer relations, Poland had clearly and unequivocally decided on NATO.

Has NATO ever gone to war? ›

During the subsequent three decades NATO went to war four times, in the Balkans in response to conflicts in Bosnia and Kosovo, in Afghanistan and in Libya. The first three operations involved the sustained use of ground forces.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 6130

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.